Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní a storno podmínky FESTIVALU FANTAZIE


Všeobecné informace

FESTIVAL FANTAZIE pořádá a prodej vstupenek a služeb pro účast na něm zajišťuje nestátní neziskový zapsaný spolek FFestivaly z.s., Riegrova 6, 583 01 Chotěboř, IČ 26543737, DIČ CZ26543737, prostřednictvím vlastního systému Amber na adrese https://amber.festivalfantazie.cz a e-shopu KšeFFt na adrese https://shop.festivalfantazie.cz .

 1. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a podmínkami pro změny a rušení objednávky účasti na FESTIVALU FANTAZIE (dále jen VOP) se řídí nákup vstupenek, služeb a doplňků na festival popkultury FESTIVAL FANTAZIE (dále jen FF), uskutečněný prostřednictvím objednávkového systému Amber a e-shopu KšeFFt. Nákupem vstupenky, služeb a doplňků = objednávkou účasti vyjadřujete souhlas s těmito VOP a zavazujete se jimi řídit, stáváte se účastníkem FF.
 2. Objednávkou účasti na FF vzniká přímý právní vztah mezi vámi jako zákazníkem, který vstupenku, služby a doplňky účasti na FF nakupuje, a FFestivaly z.s., který je prodává.
 3. Objednávkou účasti se zavazujete dodržovat Pravidla účasti na FESTIVALU FANTAZIE , který proběhne ve dnech 28. 6. - 7. 7. 2024 (dále jako "aktuální FF"), a další pravidla pro využití služeb FF, uvedená na webu FF, a dále pravidla ubytovacích zařízení, programových a dalších prostor FF.
 4. Jakožto pořadatel si FFestivaly z.s. vyhrazuje právo na změnu vstupného, služeb, doplňků, hostů, programu, termínu a místa konání. Objednávkou účasti berete toto právo pořadatele na vědomí.

Všeobecné obchodní podmínky účasti na FESTIVALU FANTAZIE

A. Nákup vstupenek

 1. Vstupenky se prodávají pouze v elektronické podobě, která je zákazníkům zasílána e-mailem.
 2. Ceny jednotlivých vstupenek jsou uvedeny na webové stránce FF, určující jsou ceny v systému Amber a e-shopu KšeFFt. FFestivaly z.s. si vyhrazuje právo ceny změnit.
 3. Druh a počet vstupenek je stanoven pořadatelem FFestivaly z.s. v souladu s kapacitními možnostmi prostor FF.
 4. Cena vstupenky sestává ze Vstupného a DPH.
 5. Vstupenky na FF jsou určeny k prodeji osobám, které mají zájem se zúčastnit FF, nesmějí být předmětem dalšího obchodu. Mohou tedy být přijata patřičná opatření mající za cíl zabránit nežádoucím spekulacím se vstupenkami. To nevylučuje možnost vstupenky v jednotlivých případech prodat, s podmínkami popsanými dále.
 6. FFestivaly z.s. žádným způsobem nezodpovídá za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo systém Amber a e-shop KšeFFt. Zakoupené vstupenky v jakékoliv podobě vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití QR kódu a může vám být kvůli tomu odepřena účast na FF.
 7. Praktické podmínky a informace:
  • Zakoupené vstupenky jsou přenositelné na jinou osobu. U vstupenek zakoupených s registrací výhradně ve spolupráci s pořadatelem). U vstupenek zakoupených bez registrace bez spolupráce s pořadatelem, ovšem s rizikem zneužití vstupenky (jejího QR kódu) původním majitelem. Za toto riziko nenese pořadatel žádnou zodpovědnost.
  • Vstupenka umožňuje vstup na všechny pořady, kde je volné místo, s výjimkou pořadů v kině Družba. K účasti na pořadech v kině Družba jsou kromě vstupenky nutné i místenky. Obsazení sálů určuje pořadatel. Vstupenka není poukázkou k získání fotografie s hosty nebo jejich podpisu.
  • Na FF není povolen vstup žádným zvířatům, s výjimkou asistenčních psů.
  • Děti do 5 let včetně mají vstupné zdarma. Děti do 11 let včetně a senioři od 60 let mají vstupné poloviční. Mládež do 17 let má vstupné tříčtvrtinové. Je nutné prokázat věk dítěte na recepci FF.
  • Minimální věk pro samostatnou účast bez doprovodu je 15 let. Osoba doprovázející dítě do 15 let je zodpovědná za péči o ně.
  • ZTP osoby mají vstupné poloviční, ZTP/P osoby mají vstupné zdarma. Nárok na slevu prokáží na recepci FF průkazem ZTP.
  • Vstupenky budou naskenovány při odbavení na recepci FF. QR kód lze naskenovat pouze tolikrát, kolik je celkový počet přihlášených jednou přihláškou.
  • Při odbavení obdrží účastník vstupenku v podobě pásky na ruku, která označuje poslední den jeho účasti. Upevnění pásky provádí pořadatel. Nesnímatelné upevnění na zápěstí je podmínkou účasti a nelze jej nahradit jiným způsobem ani samoupevněním.
  • Účastník je povinen nosit a prokazovat se vstupenkou-páskou při každém průchodu vstupem a na vyzvání pořadatele kdekoliv v areálu FF. Páska zároveň potvrzuje nárok účastníka staršího 18 let na nákup alkoholu.
  • Vstupenka slouží pro opakovaný vstup na FF bez omezení četnosti.
  • Poškozenou vstupenku lze vyměnit na recepci FF. Ztracená vstupenka se nenahrazuje.

B. Nákup služeb a doplňků

 1. Součástí nabídky v systému Amber, e-shopu KšeFFt a na místě na FF jsou služby – ubytování v různých kategoriích, stravování, doprava z Prahy a do Prahy. Prodej služeb je jen do výše vyčerpání kapacit (předem nebo na místě). Prodej služeb podléhá podmínkám popsaným dále a popsaným podrobněji na webu FF v sekci Ubytování, dále podmínkám jednotlivých ubytovacích zařízení.
 2. Součástí nabídky v systému Amber a/nebo v e-shopu KšeFFt jsou společné fotografování a podepisování s hosty FF, dále fanouškovské doplňky – tričko, placka, plakát, informační brožura a podobně. Prodej předem a na místě je jen do výše vyčerpání kapacit.
 3. Nákup vstupenky nezakládá nárok na pozdější dokoupení služeb a doplňků.
 4. Pořadatelé si v zájmu maximálního naplnění kapacit vyhrazují právo na ubytování účastníka s cizími osobami a na změnu ubytování účastníka.
 5. Pořadatelé si v zájmu maximálního naplnění kapacit vyhrazují právo na výhradní ubytování u ubytovacích partnerů FF, kterými jsou ubytovna Obchodní Akademie a ubytovna Praktické školy v Chotěboři, hotel Vysočina, hotel Fantazie a penzion Bene v Chotěboři, dále hotel Fillipi ve Ždírci nad Doubravou, ). Účastník může být trvale vyloučen z účasti za pokus o domluvu ubytování přímo s ubytovacími partnery.
 6. Nárok na využití ubytovacích služeb vzniká až po autorizaci objednávky ze strany pořadatele a jejím plném zaplacení ze strany účastníka. Objednávky nezaplacené do 14 dnů od autorizace objednávky a nejpozději do 18. 6. 2023 se ruší, účastník tím ztrácí rezervaci ubytování.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu objednávky služeb a doplňků i po její autorizaci a zaplacení, situaci řeší domluvou s účastníkem.
 8. Při odbavení na recepci FF (naskenování QR kódu vstupenky) účastník obdrží kartičku-ubytovenku, kterou je povinen se prokazovat při každém vstupu do svého ubytovacího zařízení (pro kontrolu oprávněnosti vstupu a pro výdej klíčů.
 9. Vstupenkový QR kód obsahuje rovněž objednané stravování, účastník je povinen QR kód ukazovat pro výdej jednotlivých jídel
 10. V Amberu objednané fanouškovské doplňky získá účastník po ukázání vstupenkové QR kódu vstupenky, na recepci mimo dobu špičky.
 11. Místenky na speciální pořady v kině, poukázky na fotografování a podepisování s hosty lze objednat pouze v e-shopu KšeFFt, ten generuje druhý QR kód. Tím se účastník prokazuje při využívání zakoupených služeb.
 12. Účastník je povinen si při odbavení na recepci zkontrolovat úplnost a správnost obdrženého, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 13. Ztrátu kartičky-ubytovenky je nutné bezodkladně řešit na recepci FF. 

Podmínky pro změny a rušení objednávky účasti na FESTIVALU FANTAZIE

 1. Nelze reklamovat objednávku účasti na FF, kterou jste přímo vy nezakoupili v systému Amber, e-shopu KšeFFt nebo na recepci FF na místě, ale která byla např. zakoupena od jiné osoby nebo prostřednictvím jiného způsobu prodeje.
 2. Objednávku účasti bez registrace (v e-shopu KšeFFt a při nákupu na místě) nelze měnit ani zrušit. Peníze za zaplacené vstupné, služby, doplňky, se nevrací. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nemůžete od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (tj. nelze využít možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, která je jinak dána obecně u jiných nákupů přes internet), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na aktuálním FF, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době. Zákon proto v takovém případě neposkytuje zákazníkovi možnost od smlouvy uvedeným způsobem odstoupit. Stejné podmínky se vztahují na nákup zážitku společného fotografování nebo setkání s hostem a podepisování hosta.
 3. Objednávku účasti s registrací v systému Amber lze změnit nebo zrušit podle podmínek uvedených dále.

C. Zrušení objednávky nebo její části

 1. Objednávku účasti s registrací lze zcela nebo částečně zrušit ze strany účastníka bez udání důvodu. Zrušení podléhá storno poplatkům podle data doručení žádosti o zrušení účasti nebo její části pořadateli. Žádost o zrušení účasti nebo její části je nutné udělat přímo v objednávkovém systému Amber nebo poslat elektronickou poštou na e-mailovou adresu: recepce@ffestivaly.cz nebo písemně na adresu: FFestivaly z.s., Hotel Fantazie, Riegrova 6, 58301 Chotěboř. Pořadatel nezodpovídá za nedoručení nebo zpoždění žádosti.
 2. Zrušení účasti nebo její části do 31.5.2023 podléhá storno poplatku 10% ceny zrušené objednávky účasti (nebo její části), minimálně však 300 Kč.
 3. Zrušení účasti od 1.6.2021 do 18.6.2023 podléhá storno poplatku 50% ceny zrušené objednávky (nebo její části) vstupenek, místenek a služeb, 100% ceny zrušené objednávky (nebo její části) doplňků.
 4. Zrušení účasti od 19.6.2023 podléhá storno poplatku 100% ceny zrušené objednávky účasti nebo její části.
 5. Nezaplacení storno poplatků (v případě, že platba za objednávku neproběhla před zrušením účasti nebo její části) bude vymáháno, zaplacení je podmínkou účasti na dalších akcích SFK Avalon.
 6. V případě, že dojde z jakýchkoliv důvodů ke změně místa nebo termínu FF ze strany pořadatele, bude o tom účastník vyrozuměn. Pro tento případ se ruší předchozí ustanovení o možnosti zrušení účasti účastníkem s odvoláním na ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku. Zakoupené vstupenky zůstávají platné pro nové místo či termín, vstupné se nevrací. Peníze za zakoupené služby lze po dohodě s pořadatelem převést na nové služby v novém místě či termínu nebo se peníze vrací v plném rozsahu. Peníze za zakoupené doplňky se vrací v plném rozsahu v tom případě, že doplňky ještě nebyly vyrobeny. Pokud v době změny místa či termínu už byly doplňky vyrobené, peníze se nevrací a zakoupené doplňky se předají účastníkovi v novém tě či termínu nebo se mu pošlou poštou na náklady pořadatele.
 7. V případě, že dojde z jakýchkoliv důvodů k úplnému zrušení aktuálního FF, bude o tom účastník vyrozuměn. Pro tento případ se ruší předchozí ustanovení o možnosti zrušení účasti účastníkem s odvoláním na ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku. Vstupné se nevrací a je převedeno na další ročník FF. Peníze za zakoupené služby lze po dohodě s pořadatelem převést na nové služby při dalším ročníku FF nebo se peníze vrací v plném rozsahu. Peníze za zakoupené doplňky se vrací v plném rozsahu v tom případě, že doplňky ještě nebyly vyrobeny. Pokud v době změny místa či termínu už byly doplňky vyrobené, peníze se nevrací a zakoupené doplňky se předají účastníkovi v novém tě či termínu nebo se mu pošlou poštou na náklady pořadatele.
 8. Vyrozumění proběhne prostřednictvím Facebookové stránky FF, webu FF a prostřednictvím e-mailu, který účastník poskytl při objednávce účasti v systému Amber. Pořadatel nezodpovídá za nedoručení nebo zpoždění vyrozumění o zrušení akce.
 9. V případě vyloučení z účasti pro nedodržení podmínek pro vstup do prostor FF nebo v případě nedodržení pravidel účasti na FF není nárok na vrácení peněz za nákup vstupenek, služeb a doplňků.
 10. Veškeré reklamace a případné dotazy nad rámec podmínek FFestivaly z.s. je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu: recepce@ffestivaly.cz nebo písemně na adresu: FFestivaly z.s., Hotel Fantazie, Riegrova 6, 58301 Chotěboř.

D. Změna objednávky

 1. Je v zájmu účastníka (zejména kvůli rezervaci ubytování), aby objednal vstupné, služby a doplňky pokud možno najednou a beze změn. Nicméně objednávku účasti s registrací lze opakovaně změnit ze strany účastníka bez udání důvodu. Předem a včas dořešené změny výrazně urychlí a zjednoduší odbavení při prezenci na recepci.
 2. Změna objednávky může vést ke změnovým a storno poplatkům a v případě změn na poslední chvíli a nedoplacení změněné objednávky do uzávěrky 18.6. i k zařazení do „změnové fronty“ při prezenci na recepci festivalu. Doporučujeme proto si podmínky a pokyny přečíst pozorně.
 3. Pořadatel není povinen vyhovět požadavkům na změnu, v tom případě navrhuje náhradní řešení. Pokud účastníkovi náhradní řešení nevyhovuje, může přistoupit ke zrušení objednávky.
 4. Jakákoliv změna objednávky účasti vyžaduje autorizaci ze strany pořadatele v podobě e-mailu z objednávkového systému Amber, až potom je platná. Automatická autorizace je u změn do 18. 6., které se netýkají ubytování. Autorizace recepcí festivalu je nutná u všech změn od 18. 6. a všech změn ubytování.
 5. Změnou objednávky se rozumí změna dní účasti, prodloužení nebo nevýznamné zkrácení účasti, změna stravování, změna kategorie nebo přiobjednání nebo nevýznamné snížení počtu nocí ubytování, změna spolubydlícího, změna dopravy, dokoupení doplňků, místenek apod. Významné zkrácení účasti a snížení počtu nocí ubytování je chápáno jako zrušení části objednávky a podléhá příslušným podmínkám.
 6. Původní výpis objednávky lze najít v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky nebo v systému Amber v odkazu z menu „Vstupné a služby FF 2024“. Po změně objednávky systém zasílá nový e-mail s aktuální podobou objednávky, rovněž v Amberu lze najít nový výpis objednávky.
 7. Část změn lze udělat přímo v objednávkovém systému Amber v odkazu z menu „Změna vstupu a služeb“. Výsledkem změny musí být konečná podoba objednávky.
 8. Změny týkající se ubytování (rozsah, kategorie i spolubydlící) může udělat pouze pořadatel na základě žádosti v Amberu nebo na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu recepce@ffestivaly.cz . V Amberu je nutné zakliknout „Chci změnu ubytování“ a do poznámky přihlášky popsat žádané změny, včetně případných náhradních řešení. Zkrácení, prodloužení, změna výběru ubytování i změna spolubydlícího (včetně opravy pouhého překlepu) vyžaduje ruční zpracování, komunikaci s dalšími účastníky a ubytovateli a vyžaduje autorizaci změněné objednávky. K autorizaci nemusí dojít, pokud požadované změny nejsou možné, pořadatel pak účastníkovi navrhuje náhradní řešení.
 9. Změna již zaplacené objednávky podléhá změnovému poplatku, který je stanoven na 100 Kč. Změnový poplatek se neplatí, pokud změna objednávky znamená navýšení ceny objednávky o 400 Kč a více.
 10. Výška ceny při doobjednání se řídí datem první platby. Výška odpočtu za zrušené položky se řídí nákupní cenou položek. Zadání kódu volné vstupenky do objednávky odpočítává ze vstupného stanovenou hodnotu volné vstupenky.
 11. Uzávěrka pro změny objednávky a platbu změněných objednávek je 18. 6. Po uzávěrce už nemusí dojít ke zpracování požadavků na změny. Po uzávěrce už neplaťte změněné objednávky, doplácejte až na místě! Přeplatky vracíme mimo špičku provozu na recepci na základě záznamu na Obálce účastníka a v Amberu.
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo objednávku účasti v případě nutnosti změnit. Účastníkovi navrhne změnu, v případě souhlasu změnu objednávky realizuje. V případě nesouhlasu může účastník objednávku účasti zrušit.
 13. Doporučení:
  • Je rozumné uvést do „Nastavení osobních údajů“ v Amberu telefonní číslo pro rychlé projednání či ověření změn objednávky účasti.
  • V případě změn na poslední chvíli a pokud to lze, je lepší projít prezencí na recepci festivalu beze změn a až poleví fronty, přijít si vyřídit změnu nebo dokoupit.
  • Než rušit účast nebo významně snižovat počet dní účasti a služby na poslední chvíli, je výhodnější přilákat místo sebe někoho jiného a prostřednictvím recepce@ffestivaly.cz předem zařídit příslušné změny.

Poskytovatel platební brány

 1. Poskytovatelem platební brány je společnost Comgate Payments, a.s. .
 2. Kontaktní údaje pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud by bylo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 2. V případě, že dojde mezi pořadatelem a účastníkem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na aktuální FF pořádaný zapsaným spolkem FFestivaly z.s. či v souvislosti s konáním či průběhem pořádaného aktuálního FF, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tím je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz . Můžete rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 3. FFestivaly z.s. si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky aktualizovat.
Databáze knih - www.cbdb.cz